Photos: Nitin Sharma, Ryan Millier, Arnie Chou, Aleksandar Pasaric – Pexels